ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΙΣΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΣ
Πραγματεία πού δείχνει ὅτι ὁ Μοναχικός Βίος εἶναι θεοπαράδοτος ἐκκλησιαστικός θεσμός, ὑψίστη ἔκφρασις τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί σχῆμα ἀγγελικῆς πολιτείας-διαγωγῆς, πού ὡς σκοπό ἔχει τήν ἀπερίσπαστη λατρεία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί τήν φανέρωσι τῆς ὁδοῦ πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 104. Τιμή: 5,00€