ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
Ὁ διαθρησκειακός συγκρητισμός ἐλλοχεύει στόν σύγχρονο ἀκαδημαϊκό διάλογο. Ἐπισημαίνονται οἱ ἀποστάσεις τῶν θέσεων πολλῶν συγχρόνων θεολόγων στούς μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ διαλόγους των, ἀπό τήν πίστιν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 48. Τιμή: 4,00€